വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂൺ 30, 2011

സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസം ; നീതി വേണ്ടത് ജനങ്ങള്‍ക്


 ഒന്നരപ്പതിട്ടണ്ടായി കേരളത്തില്‍ സജീവമായി മുഴങ്ങിക്കേള്‍കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ശ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസമ് അഴിച്ചെടുക്കുന്തോരും  കുരുക്കു മുറുകുന്ന കാഴ്ച കഴിഞ്ഞ കുറേ വര്‍ഷമായി  കേരളീയര്‍ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ....ഈ അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍ എല്ലാവര്കും കൃത്യമായ  പങ്കുണ്ട് ....കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള സര്കാരുകള്‍കും , മാനേജ്മെന്റുകള്‍ക്കും ....ഇടയ്ക്കിടെ വിധിപ്രസ്താവം നടത്തുന്ന കോടതികള്‍കും ..പിന്നെ കാര്യമറിയാതെ ....തെരുവില്‍ ഇറങ്ങുന്ന വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകള്‍ക്കും  .
...